ชาว LGBT กับการเข้าถึงสิทธิการ “กู้ร่วม” สินเชื่อบ้าน-คอนโด

0
1896

บ้านเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิต เมื่อวันหนึ่งคุณตกลงที่จะสร้างชีวิตคู่กับใครซักคน การมีบ้านซักหลัง คอนโดซักห้อง จะเป็นการซื้อไว้เพื่อเกณฑ์กำไรหรืออยู่อาศัยก็ดี แต่จะมีซักกี่คนกันที่การซื้ออสังหาริมทรัพย์เหล่านี้จะสามารถใช้จ่ายด้วยเงินสด แต่สำหรับสินเชื่อเพื่อบ้าน (ในกรณีกู้ร่วม) ก็ไม่ครอบคลุมถึงเรื่องความสัมพันธ์ทางด้านกฎหมายของเหล่าชาว LGBT นั่นทำให้คู่รักที่อยากจะกู้สินเชื่อร่วมกันพบปัญหาในการทำธุรกรรมเหล่านี้

หมายเหตุ** ในกรณีสินเชื่อส่วนบุคคล Dude จะไม่ได้กล่าวไว้นะครับ เพราะเกณฑ์การพิจารณาก็จะเหมือนกับมาตรฐานทั่วไป สำหรับบทความนี้จะเน้นถึงกรณีการกู้ร่วม ซึ่งหากเป็นในกรณีชาย-หญิง การกู้ร่วมสามารถทำได้ แม้จะมีทะเบียนสมรส หรือไม่มีก็ตาม (โดยพฤตินัย)

DudeAdam- Gay-Home loan101สำหรับในวงการอสังหาริมทรัพย์เองความต้องการของการกู้ร่วมสำหรับชาว LGBT น่าจะมีมาเกือบ 10 ปีย้อนหลัง (จากข้อมูลการจัด มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 13) ว่าแนวโน้มของกำลังซื้อจากกลุ่มชาว LGBT ถือเป็นกลุ่มตลาดที่มีกำลังซื้อและให้ความสนใจซื้อที่อยู่อาศัย ทั้งเพื่ออยู่อาศัยเองและเพื่อเกณฑ์กำไรจำนวนมาก แม้ว่าจะยังไม่มีการเก็บข้อมูลทางสถิติแต่ก็เกิดการยอมรับว่ายอดขายส่วนหนึ่งมาจากกลุ่มลูกค้าเพศทางเลือกซึ่งมีกำลังซื้อจริง สอดคล้องกับข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ที่บรรยายลักษณะของกลุ่มเพศทางเลือกเอาไว้ว่าเป็นบุคคลที่มีรสนิยมดี สะท้อนจากการแต่งกาย บุคลิก และไลฟ์สไตล์ อีกทั้งยังเป็นกลุ่มที่มีรายได้สูง มักจะประกอบอาชีพอิสระ เกี่ยวข้องกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์

ชาว LGBT สามารถใช้บริการสินเชื่อบ้านได้หรือไม่ อย่างไร

อย่างที่  Dude ได้กล่าวไปข้างต้น ว่าสำหรับการกู้บ้านด้วยตัวเองเพียงลำพังนั้น คนทุกคนสามารถที่จะขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยได้ไม่ต่างกัน ซึ่งธนาคารจะประเมินความเสี่ยงของผู้กู้ไว้เท่าเทียมกันครับ ซึ่งธนาคารที่ยืนยันข้อมูลในส่วนนี้ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารยูโอบี

สำหรับธนาคารยูโอบีนั้นยังยืนยันเพิ่มเติมมาว่าลูกค้าเพศทางเลือกนั้นนอกจากจะได้รับบริการจากธนาคารอย่างเท่าเทียม แล้วยังจะได้รับข้อเสนอส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย หรือการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่ต่างจากผู้ขอสินเชื่อเพศชายหรือเพศหญิงอีกด้วย

สำหรับปัญหาที่ผ่านมาอย่างหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าที่เป็นคู่รักเพศทางเลือก ไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยได้ก็คือข้อจำกัดในการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในฐานะผู้กู้ร่วมกัน

DudeAdam- Gay-Home loan106คู่รักเพศทางเลือกไม่สามารถกู้บ้านร่วมกันได้ เพราะเหตุใด

จากการเก็บข้อมูลจากธนาคารพาณิชย์หลายแห่งพบว่า เหตุผลที่ไม่สามารถให้สินเชื่อแก่ผู้กู้ร่วมเพศทางเลือกได้เนื่องจากเหตุผลต่างๆดังนี้
ธนาคารกรุงไทยและธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้เหตุผลสอดคล้องกันว่า “ผู้กู้ร่วมนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกัน เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ร่วมเชื้อสายเดียวกัน เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง หรือเป็นชายหญิงที่เป็นคู่สมรสกัน ซึ่งจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ได้ “

ในขณะที่ธนาคารกสิกรไทย ก็ชี้แจงไปในทำนองเดียวกันว่า “กฎเกณฑ์ของธนาคารที่กำหนดให้ผู้กู้ร่วมจะต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ จึงเป็นเหตุผลที่การกู้ร่วมกันของคู่รักเพศทางเลือกจึงไม่สามารถทำได้”

ดังนั้นสาเหตุหลักที่ทำให้การกู้ร่วมกันของเพศทางเลือกไม่เข้าเงื่อนไขของธนาคาร จึงเกิดจากการที่คู่รักเพศทางเลือกนั้นไม่สามารถจดทะเบียนสมรสกันได้ จึงไม่อาจมีความสัมพันธ์กันได้ทางนิตินัย เฉกเช่นเพศชายกับเพศหญิง แต่จากการสังเกตพบว่าปัจจุบันยังมีหลายธนาคารเปิดโอกาสให้คู่รักชาย-หญิงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันสามารถกู้ร่วมกันได้ จึงคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นที่ธนาคารจะยินยอมให้คู่รักเพศทางเลือกสามารถกู้ร่วมกันได้ในอนาคต

ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ธนาคารทุกแห่งที่ยอมรับการกู้ร่วมกันระหว่างเพศทางเลือก แต่ยังมีธนาคารถึง 2 แห่งที่ไม่ปฏิเสธการกู้บ้านร่วมกันของคู่รักเพศทางเลือกครับ

DudeAdam - Dude-talk-gay-topic101ธนาคารที่สามารถให้สินเชื่อบ้านระหว่างผู้กู้ร่วมที่เป็นเพศทางเลือก

ธนาคารยูโอบี

สำหรับสินเชื่อที่เพศทางเลือกสามารถกู้ร่วมกันนั้นไม่ได้เป็นสินเชื่อที่ออกแบบมาเพื่อเพศทางเลือกโดยเฉพาะ แต่เป็นสินเชื่อบ้านแบบเดียวกับที่เสนอแก่บุคคลทั่วไป ซึ่งมีการพิจารณาถึงคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้กู้ร่วมตามปกติ ได้แก่

– ผู้กู้ร่วมต้องมีสัญชาติไทย
– อายุซึ่งเมื่อรวมกับระยะเวลากู้แล้วจะต้องไม่เกิน 60 ปี
– ด้านความสามารถในการชำระหนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้เพียงพอต่อการชำระงวดหนี้ ตรวจสอบจากการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
– ด้านหลักประกันจะมีตรวจสอบเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ เอกสารสิทธิ์ สัญญาจะซื้อจะขาย รูปถ่ายอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
– มีการประเมินมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อกำหนดเพดานของวงเงินกู้

สำหรับการกู้ร่วมระหว่างเพศทางเลือกนั้นทางธนาคารกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม โดยจะต้องมีผู้กู้ร่วมฝ่ายหนึ่งซึ่งธนาคารประเมินว่าสามารถกู้บ้านหลังนี้ได้ด้วยตัวเองเพียงคนเดียว และผู้กู้ร่วมอีกคนที่เหลือก็ต้องมีความสามารถในการผ่อนชำระในฐานะผู้กู้ร่วมด้วย

เจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารยูโอบียอมรับว่าสำหรับการกู้ร่วมระหว่างเพศทางเลือกนั้นธนาคารประเมินว่ามีความเสี่ยงที่สูงกว่าการกู้ร่วมระหว่างคู่สมรสชายหญิงและสูงกว่าการกู้ร่วมชายหญิงซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรส ซึ่งการรับรู้ความเสี่ยงที่สูงกว่าทำให้ธนาคารอาจพิจารณาให้วงเงินกู้ที่ต่ำกว่าไปบ้างเมื่อเทียบกับการกู้ร่วมในคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรส

DudeAdam- Gay-Home loan104ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

เป็นอีกธนาคารหนึ่งที่เปิดโอกาสให้การกู้ร่วมกันเป็นเรื่องง่ายขึ้นโดยไม่มีข้อจำกัด ดังนั้นจึงเป็นอีกธนาคารที่คู่รักเพศทางเลือกสามารถกู้บ้านร่วมกันได้ โดยธนาคารกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้กู้และผู้กู้ร่วมเอาไว้อย่างกว้างๆ คือ

จะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ ขั้นต่ำเดือนละ 15,000 บาท นอกจากนั้นธนาคารก็จะตรวจสอบคุณสมบัติส่วนตัวของผู้กู้ร่วมแต่ละฝ่าย และความสามารถทางการเงิน รวมไปถึงหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อประเมินวงเงินกู้ที่เหมาะสม และอัตราดอกเบี้ยซึ่งแตกต่างกันออกไปตามผู้กู้แต่ละราย ถ้าหากเป็นโครงการที่ทางธนาคารสนับสนุนอยู่ก็อาจจะได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับโครงการทั่วไป

สินเชื่อบ้านที่ผู้กู้ร่วมเพศทางเลือกสามารถใช้บริการได้ก็คือ สินเชื่อบ้านมอร์เกจ วัน ซึ่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดอธิบายถึงความน่าสนใจของสินเชื่อตัวนี้ว่า ความน่าสนใจจะอยู่ที่หลักการคำนวณดอกเบี้ยในแต่ละงวดชำระที่แตกต่างจากสินเชื่อของธนาคารอื่นๆ

โดยสินเชื่อบ้านมอร์เกจ จะมีบัญชีซึ่งผู้กู้สามารถนำเงินรายได้ อาจจะเป็น เงินเดือน เงินหมุนเวียน หรือเงินอื่นๆ เข้ามาฝากไว้ในบัญชีสินเชื่อบ้านมอร์เกจ วัน ซึ่งในการคำนวณดอกเบี้ยจะนำยอดหนี้หักลดด้วยยอดเงินฝากในบัญชีแล้วจึงนำไปคำนวณดอกเบี้ย ทำให้อัตราดอกเบี้ยที่คำนวณได้ลดลงตามยอดเงินฝาก โดยที่เงินฝากในบัญชีสินเชื่อบ้านมอร์เกจ ผู้กู้จะสามารถฝากเพิ่มหรือถอนออกได้โดยอิสระ และเมื่อไรก็ตามที่มีการฝากเงินเกินกว่าครึ่งหนึ่งของเงินต้นส่วนที่เกินกว่าครึ่งหนึ่งของเงินต้นไปจะนำไปหักออกจากยอดหนี้ทันที ซึ่งก็คือการโปะยอดหนี้นั่นเอง ทำให้ผู้กู้มีโอกาสปิดยอดหนี้ได้เร็วขึ้น

DudeAdam- Gay-Home loan100มีวิธีอื่นอีกมั้ย…สำหรับการกู้บ้านร่วมกันของชาว LGBT

กรณีการกู้บ้านร่วมกันของเพศทางเลือก ซึ่งมีข้อจำกัดเนื่องจากผู้กู้ร่วมไม่ได้เป็นเครือญาติกัน ธนาคารกสิกรไทยให้ข้อมูลว่าวิธีการหนึ่งซึ่งเป็นวิธีการทางอ้อมแต่ทำให้เพศทางเลือกสามารถกู้ร่วมกันได้ก็คือ การขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจหรือ SME

โดยคู่รักเพศทางเลือกสามารถขอสินเชื่อเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรเพื่อประกอบกิจการได้ เช่น สถานประกอบการพร้อมที่ดิน หรือที่ดินเปล่าเพื่อใช้ดำเนินกิจการ แต่การกู้โดยใช้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME นั้นจะให้ช่วงระยะเวลากู้นานสุดเพียง 10 ปีเท่านั้น ซึ่งสั้นกว่าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยซึ่งให้ระยะเวลาผ่อนสูงสุดถึง 30 ปี นอกจากนี้อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME นั้นก็ยังมีอัตราที่สูงกว่าดอกเบี้ยของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 2-3% ต่อปีโดยประมาณอีกด้วย

สำหรับใครที่วางแผนจะลงทุนสร้างธุรกิจ หรือสร้างครอบครัวร่วมกันแล้วติดปัญหาเรื่องเงิน ทางเลือกเหล่านี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจนะครับ

DudeAdam- Gay-Home loan107

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้